top of page

Ogólne warunki mają zastosowanie wyłącznie do rejestracji na zajęcia fitness prowadzone przez AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) lub ich pomocników, które są rezerwowane za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji formatu AllStar Gym LP12 GmbH ZONE4.

 

Zdrowia i Szkolenia Nieletnich
Członek z góry deklaruje, że jego sprawność fizyczna zostanie potwierdzona przez lekarza. AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) nie ma obowiązku sprawdzania ani kwestionowania fizycznej przydatności członka do korzystania ze studia przed zawarciem umowy członkowskiej lub w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym członek zobowiązuje się do korzystania ze studia tylko wtedy, gdy jest to fizycznie możliwe.

Dla młodzieży w wieku 16-18 lat szkolenie jest możliwe za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

 

Ogólny

Osoba biorąca udział w imprezach formatu ZONE4 w pełni akceptuje regulamin domu, który jest wywieszony w klubie fitness.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami personelu.

 

korzystanie z lokalu

Osoba uczestnicząca ma prawo do korzystania ze strefy wellness klubu fitness All Star Gym w ramach wizyty na imprezie w formacie ZONE4 w miarę dostępności miejsc.
Korzystanie z innych ofert All Star Gym, takich jak park sprzętowy czy kursy, nie jest wliczone w cenę.

Nominacje i koordynacja
Wizyty są wiążące za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji formatu ZONE4 firmy AllStar Gym LP12 GmbH lub telefonicznie. Aby zapewnić jak najlepszy przebieg treningu, prosimy o potwierdzenie lub anulowanie udziału w odpowiednim czasie (co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem spotkania za pośrednictwem strony internetowej www.zone4.fit lub aplikacji ZONE4).
W przypadku mniej niż 4 rejestracji klientów na 4 godziny przed rozpoczęciem, AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania. Jeżeli spotkanie nie może się odbyć z powodu choroby trenera lub działania siły wyższej, np. pandemii, AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) postara się zaproponować inny termin; jednakże nie ma do tego żadnego tytułu prawnego.

Wykorzystanie obrazów i filmów
Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) materiałów zdjęciowych i wideo powstałych podczas imprez AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4). AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) jest również upoważniony do wykorzystywania ich w celach reklamowych. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Odpowiedzialność
W przypadku lekkiego niedbalstwa AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków kardynalnych), ale w tych przypadkach kwota jest ograniczona do szkody, która była przewidywalna i typowa dla umowy w chwili zawarcia umowy, w przypadku szkody na osobie oraz zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt. Zobowiązania kardynalne to zobowiązania, które umożliwiają prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu członek może regularnie polegać. W przeciwnym razie przedumowna, umowna i pozaumowna odpowiedzialność AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) jest ograniczona do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w przypadku winy osób wykonujących zobowiązania AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4).
Szkody w mieniu w klubie fitness zostaną usunięte na koszt osoby, która je spowodowała lub spowodowała co najmniej przez niedbalstwo.
AllStar Gym LP12 GmbH częściowo monitoruje swój klub fitness za pomocą kamer wideo i zapisuje nagrania indywidualnie dla każdego przypadku w zakresie i tak długo, jak jest to konieczne dla bezpieczeństwa jego członków i dochodzenia w sprawie przestępstw. Okoliczności obserwacji i podmiot odpowiedzialny, podobnie jak w strefie wejściowej, są rozpoznawalne dzięki tabliczkom informacyjnym. Przestrzegane są odpowiednie przepisy federalnej ustawy o ochronie danych.

Prywatność
AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) gromadzi, przechowuje, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe, które otrzymuje bezpośrednio od członka lub za pośrednictwem swojego obiektu. AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) wykorzystuje te informacje o członku do kształtowania relacji klienta z członkiem, a także do oferowania innych produktów własnych lub stron trzecich. Każdej reklamie można w każdej chwili zaprzeczyć.
W zakresie dozwolonym przez prawo dostęp do przechowywanych danych mają AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4), jej spółki stowarzyszone oraz podmioty, którym zlecono wykonanie umowy. Dalsze przekazywanie osobom trzecim nie ma miejsca.

Postanowienia końcowe
Jeżeli części umowy są nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone. W miejsce nieskutecznych lub nieważnych postanowień zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawowe. Miejscem wykonania jest Berlin.

 

Regulamin dotyczy wyłącznie rejestracji na zajęcia fitness prowadzone przez AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) lub jej asystentów, które są rezerwowane za pośrednictwem strony internetowej formatu ZONE4 lub aplikacji AllStar Gym LP12 GmbH.

Zdrowie i szkolenie nieletnich
Członek z góry deklaruje, że jego sprawność fizyczna zostanie potwierdzona przez lekarza.
AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) nie ma obowiązku sprawdzania ani kwestionowania fizycznej przydatności członka do korzystania ze studia przed zawarciem umowy o członkostwo lub w trakcie trwania umowy.
W związku z tym członek zgadza się korzystać ze studia tylko wtedy, gdy jest w stanie to zrobić.

Szkolenie jest możliwe dla młodzieży w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

ogólny
Osoba uczestnicząca w imprezach formatu ZONE4 w pełni uznaje regulamin lokalu obowiązujący w klubie fitness. Należy postępować zgodnie z instrukcjami personelu.

Korzystanie z obiektów
Osoba biorąca udział w imprezie może korzystać ze strefy wellness klubu fitness All Star Gym w ramach zwiedzania formatu ZONE4 w miarę dostępności. Korzystanie z innych usług oferowanych przez All Star Gym, takich jak park sprzętu lub kursy, nie jest wliczone w cenę. Wizyty i koordynacja Wizyty należy rezerwować w sposób wiążący za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji formatu ZONE4 firmy AllStar Gym LP12 GmbH lub telefonicznie.
W celu zapewnienia jak najlepszego przebiegu szkolenia, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie lub odwołanie udziału (co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem spotkania za pośrednictwem strony internetowej www.zone4.fit lub aplikacji ZONE4).
Jeśli na 4 godziny przed startem zapisze się mniej niż 4 klientów, AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania.
Jeżeli spotkanie nie może się odbyć ze względu na chorobę trenera lub działanie siły wyższej np. pandemia,
AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) spróbuje zaproponować spotkanie zastępcze; jednakże nie ma do tego żadnego tytułu prawnego.

Wykorzystanie obrazów i filmów
Osoba uczestnicząca wyraża zgodę na publikowanie i wykorzystywanie przez AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) materiałów zdjęciowych i wideo, które powstały podczas imprez AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) w celach reklamowych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

odpowiedzialność
AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wynikające z lekkiego zaniedbania w przypadku utraty życia, ciała lub zdrowia lub w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązki kardynalne). Obowiązki kardynalne to takie obowiązki, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których dotrzymaniu strona umowy regularnie polega i może polegać. W przypadku naruszenia obowiązków kardynalnych AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) ponosi odpowiedzialność za przewidywalne szkody typowe dla umowy tylko wtedy, gdy nie doszło do uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.
Odpowiedzialność za lekkie naruszenie obowiązków kardynalnych jest ograniczona do typowych dla umowy, możliwych do przewidzenia szkód. Wszelka dalsza odpowiedzialność jest wykluczona.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również odpowiedzialności osobistej pracowników, przedstawicieli i pomocników AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4).

Ochrona danych
AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) przetwarza dane osobowe osoby uczestniczącej zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy AllStar Gym LP12 GmbH.
AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) gromadzi, przechowuje, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe, które otrzymuje bezpośrednio od członka lub za pośrednictwem swoich obiektów.
AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4) wykorzystuje te informacje o członku do zarządzania relacjami z klientem, a także do oferowania członkowi innych produktów własnych lub osób trzecich. Każdej reklamie można sprzeciwić się w dowolnym momencie. Dostęp do przechowywanych danych, w zakresie prawnie dozwolonym, mają AllStar Gym LP12 GmbH (ZONE4), firmy powiązane oraz firmy, którym zlecono realizację umowy. Dalsze przekazywanie osobom trzecim nie ma miejsca.

Postanowienia końcowe
Jeżeli części umowy są nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone. W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień stosuje się odpowiednie przepisy ustawowe. Miejscem wykonania jest Berlin.

bottom of page